Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Web4Networking Bt. (székhelye: 9797 Nárai, Tulipán utca 44., cégjegyzékszáma: 18-06-106695, adószáma: 26280752-2-18) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Weboldal Rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

1. Szerződéskötés:

Az “Igen, használni szeretném a web4n rendszerét” gombra való kattintással és a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt a Web4Networking Bt-vel elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Web4Networking Bt (a továbbiakban: Web4Networking) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására, amelyről rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Weboldal Rendszer felülete, a Web4Networking által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A szerződés létrejöttének a feltétele legalább 1 havi szolgáltatási díj megfizetése.

2. Szerződés tárgya:

Web4Networking a Felhasználó részére weboldal rendszert és tárhely szolgáltatást biztosít (továbbiakban Weboldal), a felhasználó által biztosítot domain néven.

A Web4Networking által működtetett online Weboldal felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a Web4Netorking weboldalán. A regisztrációval és a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

o 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy

o gazdálkodó szervezet képviselője;

o és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció és a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Web4Networking, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Web4Networking online felhasználásából kizárni. A Felhasználó tulajdonát képezi a domain név, melyen a Weboldal megjelenik.

3. Szerződés időtartama:

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés

megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára

4. Bérleti díj:

4.1. A Web4Networking a felhasználó számára 990,- Ft-os áron próbafunkciót biztosít 30 napig.

Ez alatt az időszak alatt a Weboldal a választott csomagnak megfelelő normál használati feltételeknek megfelelően működik. Amennyiben Felhasználó a próbafunkció alatt nem jelzi további előfizetési szándékát, úgy az általa regisztrált Weboldal minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül.

4.2. Bérleti díjak fizetési módja

Amennyiben Felhasználó a www.web4n.hu honlapon az erre kialakított menüpont segítségével és a megrendelő lap kitöltésével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy Web4Networking a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott email címre.

Megrendelés esetén a felhasználási díjat Felhasználó előre fizeti Web4Networking számára. A befizetett összeget a Web4Networking tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.

A fizetés banki átutalással történik. A bérleti díj megfizetésének az a nap tekintendő, amikor az a Web4Networking bankszámláján a bérleti díj jóváírásra kerül. A kifizetést követő 5 munkanapon belül Web4Networking az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja, amely a bérleti díj megfizetésétől, valamint a Felhasználó által kötelezően megadandó adatok (Név, e-mail cím, telefonszám, aktív, saját tulajdonú domain név. A domain szolgáltatás beállíttásáról a Felhasználónak kell gondoskodnia) rendelkezésére bocsátásától számított, legfeljebb 7 munkanap.

Amennyiben Web4Networking az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 7 munkanapon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a szolgáltatást a díj megfizetését követő és felhasználó által kötelezően megadott adatok beérkezését követően, 14 munkanapon belül sem képes a Web4Networking Felhasználó részére nyújtani, a Felhasználó választása szerint a megfizetett díjat köteles a Web4Networking a részére visszafizetni.

Az előfizetői csomagok, amelyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható weboldal funkciókat és tartalmát határozzák meg a web4n.hu/csomagok oldalon érhető el. A Web4Networking fenntartja a jogot az előfizetői csomagok tartalmának, valamint a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

Banki átutalás esetén Web4Networking a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, amely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 8 napon belül köteles a Web4Networking bankszámlájára átutalni. A Web4Networking az összeg kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, amelyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

4.3. Ajánlói program
Amennyiben a szerződéskötést követően a felhasználó a szolgáltatásunkat ajánlja, majd ezután további szerződő a felhasználó weboldalának “Akarsz Te is ilyen weboldalt” linkjére kattintva rendel meg szolgáltatást, akkor a felhasználó részére maximum négy szerződéskötésig, szerződésenként havi 250 ft kedvezményt jóváírunk. A kedvezmények mértéke nem haladhatja meg a havi 1000 ft-ot. Kedvezményt utólag nem érvényesítünk, tehát már elkészült számlából jóváírást, vagy utólagos visszafizetést nem nyújtunk. Pl. ha a fogyasztó éves díjfizetéssel szerződött, a következő díj fizetésekor érvényesítjük a kedvezményt. Kedvezményt csak a szerződött felek díjfizetése után adunk.

5. Web4Netorking, valamint a Felhasználó jogai és kötelezettségei:

A Web4Networking a Felhasználó számára a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, a Felhasználó tulajdonát képező domainhez kapcsolt, a web4n tárhelyén kialakított weboldal használati jogát. A Web4Networking köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenésért a felelősség a Web4Networkinget terheli.

Web4Networking a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal, valamint nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

A Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a felhasználói szerződés alapján rendelkezésére bocsátott kész weboldal szerzői jogi oltalom alatt áll. A felhasználói szerződés megkötése semmiképpen nem értelmezhető úgy, hogy ezen weboldal felett szerzői, vagyoni jogot szerez. A Felhasználó a szerzői jogok megsértése esetén a teljes kár megtérítésére köteles.

A Felhasználó jogosult a szerződés tárgyát képező weboldalt saját adataival, tartalommal megtölteni. Web4Networking a Felhasználó által használt weboldalon történő kommunikációs folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. A weboldalon található termékek és szolgáltatások

valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

A Felhasználó a weboldalon általa szerkesztett tartalomért felel, a Web4Networking ezen tartalomért felelősségét kizárja. Azonban amennyiben a Felhasználó által felöltött tartalom jogellenes, jogszabálysértő, illetve a Web4Networking nem megfelelő használatot észlel, jogosult a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni. Ez esetben a Web4Networking vállalja a hátralévő időre jutó bérleti díj (arányos részének) visszafizetését a Felhasználó részére.

A Felhasználó évente 1 alkalommal jogosult domain nevet változtatni.

A Felhasználó köteles a weboldal használatáért jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően bérleti díjat fizetni.

A Felhasználó köteles minden, a vásárlással, weboldal üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cégadatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint az adataiban történő esetleges változásokat weboldal adminisztrációs felületén beállítani. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén Web4Networkingnek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

Web4Networking kezeli kizárólag a weboldalon található Hírlevelet, amellyel kapcsolatosan adatkezelőnek minősül, köteles az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat betartani, valamint NAIH számmal rendelkezni. Ennek részleteiről az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

A Felhasználó jogosult a szolgáltatás igénybevételétől számított 14 napon belül egyoldalú nyilatkozatával elállni a szerződéstől, ez esetben a Wen4Networking köteles a bérleti díj arányos részét a Felhasználó részére visszafizetni.

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása:

A Weboldal SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.

Web4Netorking a Weboldalt az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználóáltal biztosított, nem Web4Netorking tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

Bejelentkezés feltételei a következők:

o Szélessávú Internet kapcsolat;

o Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;

o Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;

o Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

Munkavégzés feltételei a következők:

o Bejelentkezés feltételei teljesülnek;

o Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, Web4Networking felé lejárt tartozása nincs.

Támogatott böngészők, és azok verziói:

o Internet Explorer 11+

o Mozilla Firefox legfrissebb verzió

o Google Chrome legfrissebb verzió

o Opera legfrissebb verzió

o Safari 5+ (Windows rendszeren)

o Microsoft Edge 21+

o Android Browser Android 4.0+

o Google Chrome for Android legfrissebb verzió

o Opera Mobile Browser legfrissebb verzió

o Apple iPad Safari 6+ (Mac OS X)

o Apple OS X Safari 9+

Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a Web4Netorking nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

7. Rendelkezésre állás:

Web4Netorking garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 97%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 10,95 nap leállási lehetőséget biztosít a Web4Networking szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a Web4Networking nem teljesíti a 97%-os rendelkezésre állási szintet, ebben az esetben időarányos díjfizetést biztosít.

8. Ügyfélszolgálat:

Felhasználó és Web4Networking közötti kapcsolattartás módja írásban történik, a hello@web4n.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

Hibajelentés szintén a hello@web4n.hu címen történhet. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előfordulásának idejét, az addig tett lépéseket.

Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

Web4Networking vállalja, hogy a hibáról történő értesülést követő, amennyiben a hibáért Web4Networking a felelős 72 órán belül megkezdi a hiba elhárítását.

9. Szerződés megszűnésének esetei:

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.

A felmondás után a weboldal az előre kifizetett időszakig üzemel, majd inaktívvá válik. Az inaktívvá válás után a weboldal minden adata törlődik. Felhasználó külön díjazás ellenében kérheti egy évig adatainak megőrzését. Ebben az esetben a visszaállítás után a régi adatokkal és minden beállítással újra használható a weboldal, a weboldal megkapja a törlés óta felkerülő frissítéseket.

A Web4Networking azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

o Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladóan

késedelembe esik;

o a Felhasználó által szerkesztett tartalom törvénysértő, jogellenes, és azt felszólítás ellenére sem orvosolja

A Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján, vagy a regisztráció során megadott email címre küldött emailben – történhet.

A Web4Networking jogosult a Felhasználó weboldalának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a weboldalt törölni az alábbi indokokkal:

o Felhasználó a weboldalon törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít, vagy ilyen magatartást valósít meg

o 15 napot megahaladó számlatartozás fennállása esetén

o Felhasználó weboldala felületén nem valós adatokat jelenít meg

o Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezés, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén

o Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén

o Kártékony programkód használata esetén

o Bármilyen, a Web4Networking vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.

o Bármilyen, a Web4Networking vagy a szolgáltatás konkurenciájának, megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben a Web4Networking a fenti okokból a Felhasználó weboldalát felfüggeszti, vagy törli, úgy Felhasználó kártérítésre nem, csak az előfizetési díj arányos részének a visszatérítésre jogosult.

10. Vitás kérdések rendezése:

Web4Networkingnek és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, illetőleg a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező szombathelyi bíróság a kizárólagosan illetékes.

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos panaszát a hello@web4n.hu email címre küldheti meg.

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelypark Kft. 1122. Budapest Gaál József út. 24.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.web4n.hu/aszf weboldalon.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás